Julen och Jesus

Snart är julen här och det är åter på sin plats att tänka på händelserna kring Jesu födelse. Det är Matteus (som presenterar Jesu födelse ur Josefs perspektiv) och Lukas (som presenterar Jesu födelse ur Marias perspektiv) som har återgett det viktigaste som hände kring Jesu födelse.

Vi vet inte exakt när Jesus föddes men utifrån de uppgifter vi har i Nya testamentet måste det ha ägt rum någon gång mellan åren 6 – 4 f.Kr. Den kanske mest troliga tidpunkten är sent i november år 5 f.Kr. Eftersom nytestamentliga författare inte angett någon exakt tidpunkt kan det inte ha någon större betydelse. Varför detta ”ointresse” för ett exakt datum? Jo, det hänger samman med den gammaltestamentliga seden att ange viktiga tidpunkter utifrån de aktuella händelserna (detta är mycket typiskt i Konunga- och Krönikeböckerna). I Lukas 2:2 syns detta sätt att ange tid tydligt. Skattskrivningen under Quirinius, ståthållare i Syrien, beskrivs som tidsmarkören för Jesu födelse. Matteus anger att Jesu födelse äger rum under Herodes regeringstid. Den Herodes som åsyftas här (Herodes I, eller Herodes den Store) regerade 37 – 4 f.Kr.krubban

Någon exakt tid för Jesu födelse kan man inte ange. Poängen i berättelsen hos Matteus och Lukas är inte tiden för Jesu födelse utan vem denne pojke är som ska födas. Matteus beskriver Jesus som ”son av David” och ”son av Abraham” (1:1). Pojken skulle få namnet Jesus, ”ty han skall frälsa sitt folk från deras synder” (1:21). Pojken skulle också få ett annat namn; ”Immanuel (det betyder Gud med oss)” (vers 23). Pojken skulle också bli ”hövding och herde” för Guds folk (Matt. 2:6).

I Lukasevangeliet presenteras det blivande gossebarnet på ett lite annorlunda sätt. Först redogör Lukas för Johannes Döparens födelse (som Matteus tiger helt om). Gossebarnet skulle få namnet Jesus och kallas den ”Högstes son” (Luk. 1:31,32). Gossebarnet skulle bli en tronarvinge till David och en som skulle ”härska över Jakobs hus för evigt”. En vars ”välde skall aldrig ta slut” (v. 32,33).

När man läser Jesu tidiga historia blir man häpen över den detaljrikedomen som finns just kring hans födelse. Få epoker i Jesu liv (utöver den sista veckan) beskrivs med en sådan detaljrikedom.

Kära vänner, läs ofta Jesu födelsehistoria. Den är den viktigaste berättelsen om en människas födelse som någonsin skrivits och kommer att skrivas, och tänk på denna berättelses betydelse för resten av mänskligheten. Ingen av oss begriper detta fullt ut. När vår egen tid förmörkas av allehanda oro, lyser berättelsen från Betlehem allt starkare! Med en önskan om en fridfull jul!

Vesa

Tillbaka till toppen