Bibeln under attack!

Bibeln har under tidernas gång ifrågasatts, förbjudits, bränts osv. men är än idag världens mest spridda bok, översatt (helt eller delvis) till mer än 3200 språk. Under de senaste århundradena har den attackerats både utifrån, från det sekulära samhället, och inifrån, från de kristnas egen krets. 

Attacker från det sekulära samhället

 • Ateism: Bibeln förkastas helt 
 • Ateistisk indoktrinering, aktivt arbete mot kristen tro och Bibeln: 
  • med hjälp av vetenskapliga argument, särskilt evolutionistiska, till stor del genom medierna
  • skolan som effektivt redskap: 

Skolverket vill ta bort Bibeln ur läroplanen

se även https://www.so-rummet.se/kategorier/religion/sekularisering-och-religionskritik/sekularisering:

På senare tid har sekulariseringsbegreppet mest använts för att belysa avståndstagande från etablerade offentliga religioner. För oss i Norden handlar det i första hand om frigörelse från kristendomen. Vår absoluta tro på vetenskapen har inneburit en enorm förändring i 1900-talets kulturklimat och har hela tiden betraktats som ett intellektuellt framsteg…

Kristna attacker mot Bibeln

 • Kompromisser med 1700-1800-talets filosofiska utveckling och den materialistiska vetenskapen ⇒ Bibelns tillförlitlighet ifrågasätts, liberalteologi
  • teistisk evolutionism
  • moraliska och etiska konsekvenser, politisk korrekthet
  • OBS! Denna utveckling är dock beroende av 1700-1800-talets filosofiska och naturvetenskapliga utveckling ⇒ behov att försöka kompromissa framför allt Bibelns skapelseberättelse med den nya vetenskapen, hitta likheter med utombibliska mesopotamiska myter och anta att Bibeln tagit intryck från dem. 

Parallellt med att Bibeln började ifrågasättas uppstod bibelarkeologin som bekräftade Bibeln på ett fascinerande sätt, och skapelsetroende vetenskapsmän som lyfte fram den klassiska bibliska skapelsetron utifrån sin vetenskapliga kompetens, samt bibelsällskap som började översätta Bibeln till allt fler språk.

 • Upplevelsekristendom: upplevelser betonas mer än Ordet ⇒dålig bibelkunskap 
 • Ifrågasättande av bibelöversättningar, ryktesspridning
 • Israels särställning ⇒tilltro till spekulationer, rabbinska tolkningar 

Mycket av attacker mot Bibeln, både inom och utanför kristna kretsar, grundar sig på ren okunnighet och/eller är beroende av andra vetenskapsgrenar än bibelvetenskap. De som kritiserar/ifrågasätter har ofta själva mycket bristande kunskaper i Bibeln, dess tillkomsthistoria, språk, historiska förankring, tillförlitlighet och innehåll.

De kristna bör tala väl om sin egen heliga Skrift, inte ifrågasätta den eller smutskasta andra bibelöversättningar. Låt översättningarna i stället komplettera varandra! Varje vedertagen översättning innehåller allt människan behöver veta för sin frälsning, och skillnaderna i olika översättningar är av sekundär betydelse, mest intressanta för forskare, utifrån språklig synpunkt.

Inget annat antikt litterärt verk är så starkt historiskt förankrat, inget annat har en sådan mängd goda handskrifter varav en mängd dessutom härstammar från tiden mycket nära författarens egen tid. Inget annat gammalt verk har kunnat utforskas så noga som Bibeln, och fortfarande återstår mycket forskning av mycket gamla handskrifter. Bibeln är helt enkelt ett unikt verk bland världslitteraturen!

Tillbaka till toppen