Välkommen till Kalmar Adventkyrka!

Vi träffas på lördagar kl 16 kring Bibeln för läsning och samtal.

Just nu läser vi Andra Korintierbrevet. Lördagen den 13 juli läser vi kapitel 3. Läs gärna hemma i förväg och kom sedan med dina tankar och frågor. Att få dela tankar och frågor är något som berikar oss alla.

 Du är varmt välkommen!

______________________________________________________

Den populära parafrasen ”The Message”

”The Message” är en omdiskuterad, populär parafras, som bl.a. blivit kritiserad för inslag som verkar härstamma från New Age. Framför allt tar parafraser sig friheter som skulle vara helt otänkbara i ordinarie bibelöversättningar, vilket redan det borde vara en tillräcklig varningssignal.

Jag vill inte ens försöka gå närmare in på parafraser, eftersom det skulle ge en oändligt lång diskussion; där finns alldeles för mycket att säga. Jag vill i princip bara säga detsamma som en av mina gamla lärare en gång under mina studieår sade till en student som kom till ett seminarium med ”Levande Bibeln”: ”Du får skaffa dig en Bibel.”

Parafraser är omskrivningar, och det är fel att använda benämningen översättning om dem, för det är vilseledande, även om de sägs utgå ifrån grundtexten. En översättning försöker översätta texten, inte skriva om den. Det är den avgörande skillnaden mellan vedertagna översättningar och parafraser, och det bör varje bibelläsare vara medveten om. Förutsatt att läsaren är medveten om skillnaden kan en parafras i bästa fall, på sin höjd, fungera som uppbyggelselitteratur, men även i de fallen är det tryggare att läsa annan uppbyggelselitteratur där man inte riskerar att blanda ihop texten med själva bibelordet.

Sedan kan det hända att parafraser ibland, i enskilda fall, lyckas formulera något ganska träffande, vilket inte i varje enskilt fall behöver vara innehållsmässigt fel i sig. Det lockar dock läsaren in på ett spår där man kan få med sig annat som leder helt fel och bort från Bibelns ursprungliga mening.

Omskrivningar är också ett respektlöst sätt att hantera den ursprungliga texten. Vilken modern författare skulle tycka om att någon skrev om hans/hennes bok?

Jag rekommenderar sedvanliga bibelöversättningar, ju fler desto bättre. Låt dem komplettera varandra och ge dig nya insikter i Guds Ord.

Aila Annala

_________________________________________________________

Här följer en text på ett aktuellt tema som på många håll idag färgar kristen förkunnelse och leder människor vilse. Vikten av att läsa Guds Ord, rent och oförfalskat, kan inte nog betonas.

Dominionteologi eller ”de sju bergens teologi”

Termen ”dominionteologi” är kanske bekant för en del av er som läser dessa rader, men för er andra kanske ett helt nytt begrepp. Först en kort förklaring vad ”dominionteologi” är för något.

Dominionteologins historiska rötter kan härledas från skapelseberättelsen. När Gud hade skapat människan gav han människan uppdraget att ”råda över” skapelsen (1 Mos. 1:26). I Psalm 8 finner vi en återkoppling till skapelseberättelsen. Gud hade satt människan ”över (Guds) händers verk” (Ps. 8:7). I Hebreerbrevet (kapitel 2) citerar författaren Psalm 8 men tillämpar texten på Jesus. Jesus har makten (i ordets absoluta betydelse) över skapelsen. I vår tid har dominionteologin fått också en annan betydelse, en kulturell betydelse, att ha makt över människor.

Från början har ”dominion” ingenting med kulturella och andra mänskliga sammanhang att göra. (För en kort sammanfattning av dominionismen i dess bibliska betydelse, se Millard Erickson, Christian Theology (one volume edition), Baker Books House, 1983, 1984, 1985, s. 508-517). Frågan uppstår: När och av vem/vilka omvandlades detta mandat över skapelsen till ett ”mandat” att ”råda över” mänskliga sammanhang, som kultur, familj, politik, militär etc.? Vad är alltså dominionteologi? Det är också värt att notera att ordet ”dominion” (eller dess hebreiska motsvarigheter) inte förekommer i skapelse- och syndafallsberättelser, inte heller i Matt. 4 och Luk. 4.

I Wikipedia beskrivs dominionteologi på följande sätt: ”Dominionteologi, även känd som dominionism, handlar om kristna politiska ideologier som försöker inrätta en nation som styrs av kristna och grundar sig på deras förståelse av den bibliska lagen. Omfattningen av makten att styra och sätten att förvärva makten varierar. Till exempel kan makten innefatta Guds lag, men det innebär inte nödvändigtvis att man förespråkar att man ska hålla fast vid den mosaiska lagen som grund för styrelseskicket. Dominionismen syftar i första hand på kristna grupperingar i USA.” (Min översättning från engelska)

Som fenomen är dominionteologi (”de sju bergens teologi”) i dess kulturella betydelse ny. T.ex. har Millard Erickson ingen diskussion kring dominionismen i dess kulturella sammanhang trots att rörelsen hade börjat växa fram redan på 1960-talet. Dominionismen i dess ursprungliga form har haft starkt inflytande i den reformerta grenen av kalvinism (som också Erickson har noterat). Detsamma gäller också dominionismen i dess senare betydelse. ”De sju bergens teologi” har också funnit sin väg till Sverige. På ”Sverigebönens” hemsida finns en kort beskrivning av denna teologi under rubriken: ”Sju samhällspelare – Vad är det?” Från hemsidan kan man ladda ner en ”böneguide” där man lägger fram 7 olika ämnen man bör be för. (Jag skulle kalla denna form av ”de sju bergens teologi” för ”dominionteologi light” jämfört med dess amerikanska moderrörelse). I boken ”Hopp för Sverige” med undertiteln ”Ett reformatoriskt manifest” (2018) förespråkar man samma sorts ”light” variant av dominionteologi.

Dominionteologi betraktas ofta vara en mans verk, Rousas Rushdoony, en amerikans kalvinist, filosof och teolog. Rushdoonys ”program” bestod av en kristen rekonstruktion av samhällslivet. Denna rekonstruktionism är nära sammankopplad med eskatologi. Eskatologiskt tycks dominionismen vara postmillenial. Därför är betydelsen på samhällsreformer så framträdande. Guds rike bör ”upprättas” redan här på jorden före Jesus återkomst. Inom pentekostalismen går dominionteologi under begreppet ”Kingdom now”.

I och med framväxten av statens roll i USA (med allt större sekulärt inslag) uppstod behovet att rekonstruera samhället genom ett religiöst reformprogram. Här kommer dominionteologin in i bilden. Detta reformprogram skulle stå på de traditionella kristna värden, som individens frihet med antikommunistisk agenda; att skapa ett kapitalistiskt samhälle med kristen samhällsordning. I USA blev denna vision levande eftersom ”Guds avsikt var att Amerika skulle bli det nya förlovade landet där europeiska kristna kunde skapa ett samhälle som kunde vara ett exempel för resten av världen.” Robert P. Jones, ”The Hidden Roots of White Supremacy and the Path to a Shared American Future”, Simon & Schuster, 2023, s. 300. (Robert Jones är inte rekonstruktionist.)

I och med det moderna projektet som skapades efter de båda världskrigen blev jordmånen för dominionteologin mottaglig. Det moderna projektet hade haft som syfte att skapa den ”nya människan” med hjälp av den nya vetenskapen och teknikens frammarsch och samtidigt frigöra människan från religion. Men, enligt Rushdoony, är det moderna projektet en ”kättersk tanke som hävdar att Guds lag inte har någon mening eller något bindande för människan idag… Att försöka förstå den västerländska civilisationen utan att ta hänsyn till den bibliska lagens betydelse inom den och för den är att luta sig mot en uppdiktad historia och förkasta [den bibliska lagen]… Västs historiska kraft och vitalitet har vilat på biblisk tro och lag.” (Rousas Rushdoony, The Institutes of Biblical Law (Phillipsburg: Presbyterian and Reformed Publishing Company, 1973, som citerat av Michael Macneil i “Dominion Theology”, 2016, s. 55-56.)

Men vad är då problemet med “de sju bergens teologi” eller ”dominionteologi”?

Dominionteologins förespråkare missbrukar bibeltexter, t.ex.skapelseberättelsen. Gud gav Adam och Eva mandatet att “råda över” djuren, inte något mandat över andra människor! Ett annat missbruk av Skriften handlar om syndafallet. T.ex. säger pastor Robert Morris i en predikan med titeln “Dominion” att Adam i och med syndafallet “handed [dominion] over to the enemy [satan] when they sin” (predikan hölls 2 apr. 2018).

I sin predikan hänvisar pastor Morris till Jesus när Jesus prövades av satan. Här begår Morris sitt tredje misstag. Enligt Morris hävdar satan att “I got all the authority, I got all the dominion and I can give it to anyone I want.” Men det är inte det som satan säger. Satans ord handlar om jordiska riken (basileias “kungariken” ordagrant, Lukasevangeliet 4:5; Matt. 4:8) inte makt och dominion i någon absolut betydelse. Frågan är: talar satan här sanning eller ljuger han åter? Pastor Morris tycks tro att satan talar sanning. Det är sant att Jesus inte bestrider det djävulen säger. Men detta betyder inte heller att satan inte skulle ha ljugit också till Jesus! Och enligt Jesus egna ord talar djävulen aldrig sanning (Joh. 8:44).

Läsning av syndafallsberättelsen säger inte ett ord om att Adam skulle ha gett “dominion” till satan. Morris läser in i texten något som inte finns där! I skapelseberättelsen sägs inte heller att Gud skulle ha gett “dominion” till Adam och Eva. Människan skulle “råda över” skapelsen (dvs. levande varelser som Gud hade skapat). I Ps. 8 uttrycks detta med orden att Gud “satte [människan] till herre över dina händers verk. Allt lade du under hans fötter: får och oxar, allesammans, lika så vildmarkens djur, fåglarna under himmelen och fiskarna I havet, vad som vandrar i havens vägar” (verserna 7-9).

I min tidigare text om “de sju bergens teologi” hänvisade jag till Uppenbarelseboken. Jag undrar: har inte dominionteologer funderat över det som Johannes skriver om “skökan” som “sitter på sju berg”. Jag kan inte låta bli att dra praralleller mellan “de sju bergens teologi” och Uppenbarelseboken!

Guds rike är inte av denna värld, som Jesus uttryckte det. Alla försök att förverkliga Guds rike i vår värld är dömda till att misslyckas. Kyrkans historia visar att sådana strävanden alltid lett till våldsamhet och förföljelser. Felaktig teologi, missbruk av bibeltexter och strävan efter makt är alltid farliga kombinationer.

Vesa Annala

______________________________________________________

Vi vill tacka de politiker som deltog i våra båda panelsamtal och gjorde samtalen meningsfulla och intressanta! 

 

Har du frågor om Bibeln och den kristna tron? Då är du varmt välkommen en lördag, där vi gärna tar upp frågor under fikastunden.

Eller vill du kanske komma på studiebesök för att se hur vår kyrka ser ut eller bara prata med oss? Då är du välkommen att kontakta oss via mail på info@kalmaradventkyrka.se.

Kristus är uppstånden !


Lyssna gärna på Vesas föreläsningar, som länkas till nedan, om Jesus och de dödas uppståndelse.
Jesu uppståndelse del 1  Jesu uppståndelse del 2

Under vinterkriget formulerade Finlands dåvarande president Kyösti Kallio en bön, som vi återger nedan. Låt oss hjälpas åt att be för det oroliga läget i världen och för våra medmänniskor. Läs gärna mer här: https://demokraatti.fi/presidentens-bon/

”Himmelske Fader, se i nåd till vårt folk. Du har skapat oss och älskar oss. Du ser, att vi är i största fara. Därför ber vi Dig; Herre, hjälp oss i vår nöd och låt oss inte gå under. Ge oss nåden att omvända oss från syndens och laglöshetens vägar, som leder vårt land till undergång.

Herre Jesus Kristus, utan Dig är vi maktlösa inför de förstörande krafterna, som svämmar över vårt folk och förgiftar det. Därför berömmer vi oss av Din seger över ondskans andemakter, vilkas påverkan man varje dag ser i offentligheten i ord och bild. Herre, Du har på Golgatas kors övervunnit mörkrets makter. De måste ge vika även idag, eftersom vi upphöjer Ditt namn över dem. Detta tror vi på, ty Du kan även i vår tid beskydda människor för satanisk villfarelse. Herre, förbarma Dig över oss!

Hjälp oss genom Din Helige Ande att i vårt liv strida mot synden och vara ståndaktiga ända till slutet. Gör oss till ett tecken på Din frigörande nåd. Fyll oss med Din kärlek så att vi håller Dina bud. Må Din kärlek vara den kraft i oss, som övervinner mörkrets makter över vårt folk.

Herre Jesus Kristus, allt förmår vi i Dig, det tror vi på. Förbarma Dig över oss. Amen.”

 

Is Genesis History?

Missade du vår filmvisning? Se filmen här istället!

Är Första Mosebokens 11 första kapitel historia?

Nyligen slog orkanen Ian till med full kraft över Florida med förödande konsekvenser.

Katastrofen var ändå liten jämfört med den som drabbade hela världen på Noas tid. Spåren efter Ian är givetvis väldigt synliga. Frågan är om det även finns  synliga tecken efter Noas syndaflod? Svaret är ett rungande ”ja”. Cirka 70% av jordens yta täcks av sedimentära bergarter. I dessa berg finns miljarder fossil.

Fossil bär ett tyst vittnesbörd om en världsvid flodkatastrof.

I filmen ”Is Genesis history?” berättar geologer, paleontologer, biologer med flera om varför de tar Första Mosebokens 11 första kapitel som historiska berättelser om jordens och livets tidiga historia.

 

Aktuellt efter Knutbyrättegången och -dokumentärerna 2020

Läs mer här om Knutbyrättegången

Bibeln under attack!

Läs mer här om hur Bibeln attackeras både från sekulärt och kristet håll.

I början skapade Gud

är en nyutgiven antologi om Bibelns skapelseberättelse. Boken kan till exempel köpas direkt från Sjöbergs förlag eller genom föreningen Genesis.

Se en liten presentation kring boken här: 

Tillbaka till toppen